ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

aboutus-1


ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และต่อมาในปี 2541 ได้เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มาจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และเชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์ของการพิมพ์ โดยสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกฝนไปใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศต่อไป

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ของเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพออกไปรับใช้สังคม และพัฒนาอุตสาหกรรมไทย


ปณิธาน
สร้างคนสู่อุตสาหกรรม   สร้างคุณธรรมแก่จิตใจ
สร้างทักษะมีวินัย         สร้างอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนา


วิสัยทัศน์

สร้างบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิทยาการและทักษะ
เป็นศูนย์กลางแห่งวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์สังค

พันธกิจ

  1. จัดหลักสูตรด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมไทย
  2. จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่ มจธ. คาดหวัง
  3. ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทย
  4. ให้บริการวิชาการในด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  5. ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกล
  6. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์สังคม
  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - December   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
     2020 - December   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้