aboutus-2

ภาควิชาเปิดรับบริการดังนี้

1.บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม
2.บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการศึกษา
3.บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
4.บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
5.บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
6.บริการการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผน  การจัดการ
7.บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.บริการวางระบบ ออกแบบ สร้างประดิษฐ์ และผลิต
9.บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนสถาบัน
  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - December   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
     2020 - December   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้