tqm-kmutt-1
 tqm-kmutt-2
 tqm-kmutt-3
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ ไว้ดังนี้
 
1.    ส่งเสริมให้บุคลากรในภาควิชาฯ นำเกณฑ์คุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานหรือจัดทำโครงการ โดยใช้กระบวนการ PDCA
2.    ให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา
3.    มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจติดตาม และมีการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
4.    มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพฯ
5.    จัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา