ระดับปริญญาตรี

bachelor

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Bachelor of Science Program in Printing and Packaging Technology
ปรัชญาของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีการพิมพ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และมี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่งคือ ด้านการพิมพ์ หรือด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรอบรู้และก้าวทันต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องต่อความเจริญรุดหน้าของ อุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความช านาญทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะทางที่ เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในประเทศ และ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ ภัณฑ์ สามารถประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ หรือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของ ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานของสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า
อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้จบจากหลักสูตรนี้มีความสามารถทำงานเกี่ยวกับโรงพิมพ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการพิมพ์ได้
  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - December   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
     2020 - December   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้