bachelor

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์
Master of Science Program in Printing and Packaging Technology
ปรัชญาของหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ และมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการพิมพ์ควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และมีความสามารถในการทำวิจัย การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กับศาสตร์อื่นๆ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ และพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงทางเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐในประเทศไทย
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยการทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ
4. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่สังคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาการพิมพ์ สาขาบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรม การอุดมศึกษา(สกอ.)หรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตร

มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
(1) มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการพิมพ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ปี
(2) มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรเห็นสมควร
อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสำเร็จการศึกษา
(1) บุคลากรในสายการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมผู้ใช้สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(2) นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(3) นักเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(4) นักบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(5) ผู้แทนฝ่ายขาย วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(6) นักออกแบบกราฟิก หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์
(7) อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
   
  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - October   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
     2020 - October   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้