ข่าวสารในวงการพิมพ์

สัมมนา “ กลยุทธ์ช่วยลดต้นทุนค่าแรงด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม”

ด่วน..ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดสัมมนา เรื่อง “ กลยุทธ์ช่วยลดต้นทุนค่าแรงด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว.เทคโนธานี ต.คลองห้า buy viagra online canada อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้