ข่าวสารในวงการพิมพ์

การผสมหมึกโดยใช้น้ำยางพาราดัดแปรผสมสีย้อมอินทรีย์ในการพิมพ์บนฟิล์มพลาสติกชีวภาพ

ชื่อเรื่อง(ไทย) การผสมหมึกโดยใช้น้ำยางพาราดัดแปรผสมสีย้อมอินทรีย์ในการพิมพ์บนฟิล์มพลาสติกชีวภาพ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มา ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ขยะพลาสติกนับเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่ง โดยขยะส่วนมาก (ร้อยละ 80) เป็นถุงพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก จึงได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยกระบวนการรีไซเคิล และการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เป็นกระบวนการซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์สินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน แต่การพิมพ์ทำให้ทั้งกระบวนการรีไซเคิล และกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกนั้นทำได้ยากขึ้น เพราะหมึกพิมพ์ที่ใช้ทั่วไปมีองค์ประกอบหลัก คือ เรซินสังเคราะห์ และผงสี (pigments) ซึ่งอาจเป็นสารอนินทรีย์ที่มีพิษหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะ พลาสติกย่อยสลายได้ที่มีชั้นของหมึกพิมพ์บางชนิดอยู่อาจมีกระบวนการย่อยสลายช้าลง ทำให้การพิมพ์บนฟิล์มพลาสติกชนิดนี้จึงมีข้อจำกัดโดยมีเนื้อที่งานพิมพ์ประมาณ 10% ของเนื้อที่ทั้งหมด นอกจากนี้ หมึกสำหรับการพิมพ์บนพลาสติกทั่วไปยังนิยมใช้ตัวทำละลายเรซินที่ระเหยได้เร็ว ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เกิดมลภาวะทางอากาศ และอาจมีการตกค้างบนบรรจุภัณฑ์อีกด้วย จากงานวิจัยที่ผ่านมา [1] พบว่า หมึกที่ใช้วาร์นิชผลิตจากน้ำมันถั่วเหลืองหรือไนโตรเซลลูโลส มีผลกระทบต่อการย่อยสลายของฟิล์มพลาสติกน้อยกว่าหมึกหรือวาร์นิชที่ผลิตจากปิโตรเลียม แสดงว่าการใช้หมึกพิมพ์จากวัสดุทางเลือกในธรรมชาติสามารถลดปัญหาเรื่องการย่อยสลาย นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ทดลองเคลือบน้ำยางพาราลงบนผิวหน้ากระดาษลูกฟูก [2] พบว่า น้ำยางสามารถทดแทนเรซินอะคลีลิคในการเคลือบป้องกันผิวหน้ากระดาษได้ นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่นำผงสีมาผสมกับเรซินให้สามารถยึดติดบนผิวโพลียูรีเทนได้ดี [3] มีการนำน้ำยางธรรมชาติมาดัดแปรโครงสร้างให้มีขั้วเพื่อพัฒนาสูตรกาวสำหรับยึดติดกระดาษเคลือบพีวีซี [4] และมีการทำปฏิกิริยากับน้ำยางให้มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ เช่น ยาง ENR, CNR และ HNR [5] ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงการนำน้ำยางพาราที่มีการดัดแปรโมเลกุลให้มีหมู่ฟังก์ชันเพื่อเพิ่มสมบัติการยึดติด [4-5] มาใช้ทดแทนสารยึดติดในหมึกพิมพ์ โดยการผสมสีย้อมสำหรับพิมพ์บนพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ โดยทำการศึกษาและพัฒนาสูตรผสมของน้ำยางดัดแปรใส่สีย้อมอินทรีย์ ให้สามารถพิมพ์ลงบนฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ แห้งตัวได้ดี ยึดติดบนฟิล์มพลาสติกได้ดี มีความมันเงา ทนทานต่อการขัดถู และกันน้ำ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม เพราะหมึกจากยางพาราเป็นสารยึดติดฐานน้ำ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ สามารถย่อยสลายได้ แต่มีต้นทุนต่ำกว่าหมึกย่อยสลายได้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น หมึกที่ใช้เรซินไนโตรเซลลูโลสซึ่งมีราคาเป็น 2 เท่าของน้ำยางข้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยอีกด้วย
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม https://info.rdi.ku.ac.th/ThailandResearch/?itemID=790758
 

 

 

  • กิจกรรม
  • วิชาการ
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
     2020 - July   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  • หน่วยงาน
  • แหล่งความรู้